تازه نوشته ام داغ بخوانید

چگونه بودجه فروش بنویسیم؟

مفروضات زیر را در نظر بگیرید: شما در یک بازار کاملا رقابتی در حال فعالیت هستید. بازار شما بازاری سنتی است که برندهای نام آشنا صرفا در سطح شرکت

هدف گذاری موثر در عمل

ماجرا از انجا شروع شد که برای خانم آشپز کارخانه مان، تولد گرفتیم. زنی زحمتکش و بی حاشیه بود و می خواستیم که خوشحالش کنیم. بعد از شمع فوت

نهادینه سازی قواعد در شرکت

ساعت ها وقت و انرژی گذاشته بودیم. خاطرات ورود و خروج کارکنان را با مدیران واحدهای مختلف بررسی کرده بودیم. دوباره رویه ها را مرور کرده بودیم، دستورالعمل ها